Vytlačiť tútor stranu

Vyjdime von, vojdime dnu

                                                               

        

                                                     

 

 

 

Mám pocit, že približne týmito – na prvý pohľad navzájom si odporujúcimi slovami – možno charakterizovať to, čo delegáti na tohtoročnej konferencii Cirkvi bratskej (CB) v Bardejove (8.–9. mája) hlasovaním odobrili. Smer, ktorým sa má cirkev uberať v nasledujúcom období.  

 

 

 šéfredaktor časopisu Bohuslav Piatko

 

 

Priority

Keď sme – približne pred siedmimi rokmi – uvažovali na stránkach Dialógu pod názvom Kam kráčaš, Cirkev bratská o tom, či cirkev má alebo nemá mať víziu svojho smerovania, viacerí účastníci besedy konštatovali, že cirkev nepotrebuje víziu svojho napredovania, lebo tá je vlastne daná samotným jej poslaním. Prešlo pár rokov a v cirkvi sa spustila diskusia o prioritách cirkvi (čo je, podľa mňa, len skonkretizovanie pojmu vízia). Na minuloročnej konferencii sa o sformulovanie priorít pokúsilo vedenie cirkvi, no delegáti konferencie tento návrh neodsúhlasili a poverili Radu, aby trochu inak poňalo naplnenie termínu „priorita“ a predovšetkým, aby sa na túto tému rozbehla celocirkevná diskusia. Tu treba povedať, že vlaňajší návrh Rady bol skôr poznačený ekonomikou ako ideami. Navrhnuté priority mali mať prioritu predovšetkým z hľadiska finančnej podpory zo strany cirkvi. Na jesennom stretnutí zástupcov všetkých zborov v Liptovskom Mikuláši vzišla z celodennej diskusie jedna sformulovaná priorita, ktorá sa zmestila do troch slov: ZAKLADANIE NOVÝCH ZBOROV.

Priznám sa, už vtedy sa mi to zdalo zvláštne a v duchu som sa pýtal: má Cirkev bratská na to? Má charizmatických a prirodzene misijne vybavených ľudí na naplnenie takéhoto zámeru? Prečo práve nové zbory, keď sa viacero existujúcich zborov pohybuje na hranici zániku? Aspoň časť opodstatnenosti týchto otázok potvrdil po návrate z Celosvetovej konferencie evanjelikálnych cirkví v Mexiku vtedajší predseda RCB Ján Henžel. Priniesol myšlienku nie expanzie/rozširovania cirkvi do nových zborov (alebo nielen), ale revitalizácie, obnovenie života v už existujúcich zboroch.

V návrhu na uznesenie č. 4 o prioritách Cirkvi bratskej delegáti konferencie odsúhlasili takéto znenie:

  1. 1.      Rozširovanie cirkvi do nových oblastí
  2. 2.      Obnova zborov

S konštatovaním: „Túto diskusiu nepovažujeme za ukončenú...“ Naďalej teda bude treba diskutovať najmä o možnostiach a spôsoboch napĺňania, ale aj o iných prioritách, ktoré sa v diskusii objavili.

Tu treba ešte spomenúť, že konferencia odsúhlasila vznik nového odboru pre zakladanie zborov, kde sa predsedníctva ujal  Tomáš Grulich. 

Nové zbory

Informáciu o snahách Ervina Mittelmanna v jeho misijnej práci v Košiciach sme priniesli v aprílovom čísle Dialógu.

Uznesením č. 5 konferencia udelila súhlas na založenie misijného zboru MOZAIKA v Košiciach s predpokladom jeho vzniku v priebehu 6–8 mesiacov.

To je dobrá správa a určite aj ohodnotenie a povzbudenie pre Ervina Mittelmanna a jeho spolupracovníkov v Košiciach. Modlime sa zaňho i za ľudí, ktorých oslovuje. Nech zrno padá do úrodnej pôdy. 

Už v minulom čísle sme písali, že do rodiny zborov Cirkvi bratskej pribudol aj, svojím spôsobom, zvláštny subjekt: Čestný zbor. Tento status udelila konferencia zboru First Evangelical Free Church v Rockforde, Illinois, USA. 

Poriadok Cirkvi bratskej

Tu stačí asi iba povedať, že nový Poriadok Cirkvi bratskej sa v detailoch mení, dopĺňa a ošetruje tak, aby bol dobrým cestovným poriadkom pre cirkev a zbory. 

Nové vedenie Cirkvi bratskej

Na minuloročnej konferencii bolo zvolené nové vedenie cirkvi a ako to býva zvykom, tento rok sa ujíma vedenia cirkvi.

Nová rada Cirkvi bratskej na Slovensku bude v nasledujúcom období pracovať v zložení:

Štefan Evin (predseda), Ján Henžel (tajomník), Miroslav Moravský (podpredseda), Martin Jurčo, Peter Prištiak, Slavomír Poloha a Rastislav Števko (členovia).

Od tohto funkčného obdobia je funkcia tajomníka RCB neplatená, naopak platená je nová funkcia – riaditeľ kancelárie Rady CB, ktorým sa stal Jakub Kintler.

Apoštol Pavol vám odkazuje:

„Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil..., aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu vlastnej krvi.“ (Sk 20, 28)

 

 

 

 novozvolená Rada Cirkvi bratskej:  (z ľavej strany)

Predseda: Štefan Evin
Tajomník: Ján Henžel
Členovia: Martin Jurčo, Slavo Poloha, Peter Prištiak, Miroslav Moravský, Rastislav Števko

 

 

 

 

 

 

 


Previous page: Vyjdime von, vojdime dnu
Nasledujúca stránka: Kto je pánom Cirkvi bratskej