Vytlačiť tútor stranu

Cirkev proti extrémizmu

Vyhlásenie Rady Cirkvi bratskej k nástupu politického extrémizmu 

 

Cirkev bratská ako spoločenstvo kresťanov, hlásiace sa k duchovnému odkazu Jána Ámosa Komenského, vyjadruje hlboké znepokojenie a obavy zo vzrastajúcich prejavov extrémizmu na Slovensku, ktoré vyvrcholili zvolením Ľudovej strany Naše Slovensko do Národnej rady Slovenskej republiky.  Jej predseda Marián Kotleba i viacerí poslanci programovo hlásajú svoje sympatie s nacistickou ideológiou a politickou praxou prvého Slovenského štátu, čo považujeme za priame ohrozenie našej demokracie. Prítomnosť tejto strany v parlamente, žiaľ, poskytuje legitimitu politickým ideám, ktoré sú s demokraciou nezlučiteľné a vedú k nespravodlivosti, bezpráviu a tyranii.

Znepokojuje nás, že strana Mariána Kotlebu vystupuje v mene kresťanstva. Svoju silu a vplyv čerpá z obdivu k prvému Slovenskému štátu. Práve v ňom vidí vzor kresťanskej spoločnosti, no s ignorovaním tragických negatív tohto obdobia. Prvý Slovenský štát vznikol a existoval ako chránenec a spojenec hitlerovského Nemecka. Zaviedol smutne známe protižidovské zákony a organizoval deportácie občanov židovského a rómskeho pôvodu do pracovných táborov, ktoré sa im stali miestom smrti. Zakázal niektoré kresťanské cirkvi a spoločenstvá. V mene „kresťanskej lásky“ sa hlásala povinnosť odstrániť tých, ktorí boli  (slovami prezidenta Jozefa Tisu) označení za „škodcov Slovenského národa“. Vtedy to boli občania židovskej i rómskej národnosti, dnes by na zozname zrejme nechýbali ani utečenci a moslimovia. Takto pochopená „kresťanská láska“ je priamym opakom toho, čo hlásal Ježiš, ako ho poznáme z evanjelií. On svojich nasledovníkov nabádal, aby milovali všetkých ľudí bez rozdielu kultúry, rasy, náboženstva či národnosti. Požadoval postoj lásky i k tým, ktorí sa prejavujú ako nepriatelia.

Mnohí politici pred voľbami – v snahe získať čo najširšiu voličskú podporu – podnecovali medzi ľuďmi strach z migračnej krízy. Vo verejnosti sa vytvoril obraz utečenca, nepriateľa, moslima – teroristu. Zároveň dlhodobo neriešené sociálne otázky, týkajúce sa životnej úrovne rómskych komunít, situácia v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a slabou infraštruktúrou, nízka vymožiteľnosť práva, ktorá vyvoláva nedôveru v právny štát, korupcia a arogancia politicky a ekonomicky silných ľudí a skupín vedú mnohých k tomu, že na zložité otázky hľadajú v ťaživej situácii jednoduché odpovede. Školstvo, odsunuté na okraj reálneho záujmu spoločnosti, v podstate ponechalo mladú generáciu bez kritického a správne hodnotovo ukotveného pohľadu na minulosť aj prítomnosť. Takáto atmosféra vytvorila priaznivé podmienky pre vznik a rast neonacistického myslenia a nesie svoj diel zodpovednosti za volebný úspech strany ĽSNS.

Žijeme v období hlbokej krízy, čelíme globálnym aj lokálnym problémom, ktoré hrozia zjednodušenými a radikálnymi riešeniami. Žiaľ, podobné trendy možno pozorovať aj v iných krajinách Európy a nevyhli sa im ani v zámorí. Preto táto doba vyžaduje od autentických kresťanov, ktorí sú a chcú byť nasledovníkmi Ježiša Krista, zodpovednú angažovanosť. Je potrebné rozhodne sa postaviť a hovoriť jasné „nie“ tým, ktorí v mene Boha či v mene „národného kresťanstva“ šíria ideológiu nenávisti.

Považujeme za neprípustné, aby sa v našej krajine ktokoľvek obával o svoje demokratické a občianske práva len preto, že patrí k inej sociálnej skupine, rase, národnosti alebo etniku. Odmietame nebezpečný princíp kolektívnej viny a znevažujúce nálepkovanie akejkoľvek skupiny. Poučení tragickou historickou skúsenosťou minulého storočia sme si vedomí, že ak zmenou negatívnych životných reálií a pozdvihnutím politickej aj občianskej kultúry vo všetkých dôležitých sférach našej spoločnosti nezabránime týmto fašizujúcim prejavom, ktokoľvek z nás a našich blízkych sa môže stať neprijateľnou, odmietanou a ohrozenou skupinou.

Preto by sme privítali väčšiu spoločenskú, politickú aj ekonomickú podporu aj kresťanských aktivít, ktoré cirkvi dlhodobo a obetavo konajú napríklad v rómskych komunitách. Zároveň chceme ponúknuť svoje skúsenosti a spoluprácu pri zavádzaní koncepčných politík pre rovnomernejšie zlepšovanie života všetkých občanov našej krajiny. Vyzývame poslancov parlamentu a vládu, ktorým sme zverili demokratické spravovanie našej krajiny, aby nerezignovali na svoju službu verejnosti a na zodpovednosť, ktorú prijali.

Rada Cirkvi bratskej povzbudzuje všetkých občanov, aby sa nebáli konať dobro, aby statočne chránili bezbranných, aby vynaliezavo pomáhali slabým, lebo pravá láska je silnejšia než strach.

 

Prehlásenie  združenia EKUZA

 

Predstavitelia a zástupcovia kresťanských cirkví, pôsobiacich v Žiline a Židovskej náboženskej obce Žilina (ŽNO) sa na svojom pracovnom stretnutí v rámci združenia EKUZA rozhodli pridať k vyhláseniu predsedov Konferencie biskupov Slovenska a Ústredného zväzu ŽNO zo dňa 14. marca 2016 k nezdravej radikalizácii našej spoločnosti, rastúceho extrémizmu a jeho prejavov v našej kultúre.

Základné princípy Desatora a hodnoty evanjelia, vyjadrené vzájomným rešpektom, úctou a toleranciou považujeme za základné piliere, bez ktorých nie je možné vytvárať spravodlivú a otvorenú spoločnosť. Za viac ako 15 rokov našej spolupráce v Žiline prakticky zažívame, že tadiaľ vedie cesta k hľadaniu a nachádzaniu spoločného dobra pre všetkých ľudí bez rozdielu rasy, náboženského presvedčenia a sociálneho statusu. Práve teraz, v kontexte zložitých spoločenských premien, vypätých emócií a názorových stretov nielen v EÚ, ale na celom svete chceme byť tí, ktorí židovsko-kresťanské základy európskej kultúry nielen vyznávajú, ale o ich praktickú podobu spolu s ostatnými usilujú v každodennom živote.

 

Mgr. Patrik Peter Vnučko, OP, Rímskokatolícka cirkev v Žiline 
Dr. Emil Turiak, dekan Gréckokatolíckej cirkvi v Žiline 
Mgr. Juraj Cuper, správca Pravoslávnej cirkevnej obce Žilina 
Mgr. Marian Kaňuch, evanjelický zborový farár Žilina a senior Turčianskeho seniorátu
Ing. Ján Jančo, starší zboru, Kresťanský zbor v Žiline 
Milan Uhrín, kazateľ, Cirkev Adventistov siedmeho dňa Žilina 
Dr. Tibor Máhrik, kazateľ, Cirkev bratská v Žiline 
Ing. Pavel Frankl, predseda ŽNO Žilina

 

Predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel dnes vydali spoločné vyhlásenie.

 

Prinášame ho v plnom znení.

Dnes si  pripomíname výročie známej encykliky Pia XI. „Mit brennender Sorge“. „S horlivou starosťou“ napísal tento pápež v roku 1937 Nemcom, pretože nechcel, aby Cirkev zostala medzi „spoluvinníkmi za neinformovanosť“ po tom, čo sa k moci dostal Hitler a jeho vplyv zasiahol celú spoločnosť. Pápež jasne odsúdil rasovú ideológiu a označil ju za neprijateľnú pre kresťanov. „Veriacim v Boha nie je každý, kto rečnícky používa slovo Boh,“ – zdôraznil. „Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, nerozumne sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta [...] do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy.“

Kritika rasizmu vtedajšieho režimu bola prorocká: existujúce predsudky sa rozhoreli do nenávisti – a nenávisť spôsobila katastrofu. Strach, ktorý zachvátil ľudí kvôli príslušnosti k menšinovým rasám, sa nedá vymazať z pamäti. S veľkým znepokojením preto konštatujeme, že sme v týchto dňoch nanovo zaznamenali príznaky obáv a nepokoja. Obracajú sa na nás starší ľudia, ktorým sa v pamäti vynárajú spomienky a hovoria o svojej úzkosti zo súčasného vývoja. Sme presvedčení, že je potrebné všetkých pozvať k pokoju, ale aj k vážnej obozretnosti v politickom a náboženskom živote. Táto obozretnosť je o to naliehavejšia, že dnešný deň nám pripomína aj obdobie, počas ktorého sme dopustili násilné vyvezenie desiatok tisícov Židov z našej krajiny. Ani tí predstavitelia Slovenska, ktorí boli skalopevne presvedčení, že konajú za Boha a za národ, sa vtedy nevyhli spoluúčasti na veľkom nešťastí. História pozná mnohé prípady, keď sa štátna moc obrátila proti Židom a podrobila ich krutému a neľudskému zaobchádzaniu. Cirkev už neraz v minulosti odsúdila takéto skutky a označila ich za neprípustné. Preto odsudzuje aj zločiny a krivdy voči Židom, ktoré sa udiali na Slovensku v rokoch 1939 až 1945.

Katolíci i Židia, poučení dejinami, nesmieme dopustiť, aby sa naše slová alebo činy obrátili proti komukoľvek: každý, aj ten najmenší prejav rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti nám musí zostať cudzí. Nesúhlasíme so žiadnou výzvou na násilie. Dúfame v obrátenie tých, ktorí prípadne aj sadajú do parlamentných lavíc a hovoria jedným dychom o Bohu a národe, ale zároveň neváhajú útočiť na ľudí len z dôvodu ich inej farby pokožky či odlišného náboženského presvedčenia. Naše náboženstvá sú nezlučiteľné s rasizmom, antisemitizmom a výzvami na násilie. Roztrpčenie nad problémami nesmie vydláždiť cestu radikálnym riešeniam, ktorým chýba potrebné rozlišovanie. Obraciame sa na všetkých obyvateľov Slovenska, aby sa vyhli akémukoľvek extrémizmu. Usilujme sa viac o zachovávanie spravodlivosti, prejavujme väčšiu vzájomnú úctu a prekonávajme sebectvo hľadaním spoločného dobra. Tam vidíme autentickú cestu zo súčasnej krízy.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR
Bratislava, 14. marca 2016 (TK KBS)


Previous page: Dobrá smrť
Nasledujúca stránka: Glagow, Rotterdam a Božie vlámanie